Institute of Botany, CAS    Add: No.20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: +86 10 6283 6215    Fax: +86 10 6259 0833    E-mail: lengjing@ibcas.ac.cn